Povodňová komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Povodňová komise

Povodňová komise Olomouckého kraje (PK) byla zřízena hejtmanem Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 80 odst. 1, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který je jejím předsedou. PK je podřízena ústřednímu povodňovému orgánu.

Další členy komise jmenuje hejtman ze zaměstnanců krajského úřadu a zástupců orgánů kraje a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Podkladem pro rozhodování povodňové komise je tento povodňový plán, který je uložen v budově krajského úřadu, Jeremenkova 40 v 6.NP, kancelář č. 625.

PK zodpovídá za včasné varování obyvatelstva prostřednictvím obcí ve svém správním území. Varování obyvatelstva je zabezpečeno pomocí varovného a informačního systému obyvatelstva, který zahrnuje:

rozhlas a televizi

telefony

SMS zprávy, e-mailem

sirény (prostřednictvím HZS)

mobilní telefony

prostřednictvím Policie ČR
 

PK dále informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány ORP, vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a další činnosti spojené s povodňovou situací (evakuace, náhradní zásobování, doprava, zdravotní péče). V nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizuje po dohodě se správcem povodí mimořádní manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů. V případě potřeby si povodňová komise vyžádá od orgánů, právnických i fyzických osob osobní a věcnou pomoc.

PK může po dobu povodně uplatňovat mimořádné pravomoci – činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů. V takovém případě musí PK neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňové komise začínají vyhlášením 2. nebo 3. SPA a končí odvoláním těchto stupňů.

 

hmtoggle_arrow1Krajská povodňová komise Olomouckého kraje

 

 

 

Soubor: c_pk.htm


Organizační část > Povodňová komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 20.04.2022, publikována: 24.07.2022